anydesk
teamview

Tư vấn - Đào tạo

​Tổ chức và liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT-TT. Cụ thể:
 
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ nhu cầu phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông của tỉnh Đồng Nai.
 
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT.
 

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, đào tạo nâng cao, chuyên sâu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật; phổ biến, cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai

 

IMG_5032.JPG 
Hình ảnh lớp đào tạo CNTT cho CB,CCVC.

 

- Tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo các trình độ (khi được cơ quan thẩm quyền cho phép) theo các lĩnh vực chuyên ngành;

 

- Tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT-TT; tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; tư vấn, chuyển giao về đào tạo CNTT-TT;

 

- Tổ chức biên soạn các tài liệu, tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến kiến thức về CNTT-TT;

 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT-TT;

 

- Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước thực hiện các chương trình đào tạo ở trình độ cao, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng về CNTT-TT đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp CNTT-TT, cho khu vực kinh tế - xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT-TT  và các ngành kinh tế khác của tỉnh;

 

- Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng CNTT-TT, về quản lý và triển khai các chương trình, dự án CNTT-TT cho cán bộ công chức trong các cơ quan của tỉnh;

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông và UBND tỉnh giao.